Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

 1. Η εταιρία KINISIS Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «KINISIS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» (εφ εξής «Kinisis Web & Tourism») διαχειρίζεται την ιστοσελίδα kinisisweb.gr (εφ εξής «η ιστοσελίδα»), η χρήση της οποίας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες & επισκέπτες αυτής (εφ εξής «ο χρήστης») σχετικά με την Kinisis Web & Tourism, τη δραστηριότητά της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κ.λπ. καθώς και με θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίας.
 2. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η Kinisis Web & Tourism δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση, ενώ η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τον χρήστη, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 3. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, την οποία επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της.
 4. Η Kinisis Web & Tourism καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένη, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της.
 5. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στην ιστοσελίδα, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Kinisis Web & Tourism ή τυχόν τρίτων. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην ιστοσελίδα.
 6. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός αυτής, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την Kinisis Web & Tourism. Στην περίπτωση αυτή, η Kinisis Web & Tourism δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.
 7. Η Kinisis Web & Tourism δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), τυχόν προσωπικά δεδομένων του Χρήστη, που αυτός οικειοθελώς θα δηλώσει και θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων αυτού ή/και άλλως κατά την χρήση της ιστοσελίδας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας λειτουργίας αυτής και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια της ιστοσελίδας καθιδρυόμενης σχέσης. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας κάθε χρήστης παρέχει στην Kinisis Web & Tourism, ως υπεύθυνος επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του αυτή να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα τυχόν δηλωθέντα στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Περαιτέρω, η Kinisis Web & Tourism δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις ή συνεργάτες, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για την καλύτερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και εξυπηρέτηση της δια αυτής καθιδρυόμενης σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Kinisis Web & Tourism ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό του. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε Χρήστης έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Kinisis Web & Tourism δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, που έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης μέσω της ιστοσελίδας με την ιστοσελίδα του τρίτου.
 8. Τα υποδείγματα αιτήσεων ή φορμών επικοινωνίας, που περιέχονται στην ιστοσελίδα καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται σ’ αυτήν δύνανται να αντικατασταθούν, τροποποιηθούν, καταργηθούν οποτεδήποτε από την Kinisis Web & Tourism κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η Kinisis Web & Tourism διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του χρήστη και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 9. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια του Ναυπλίου.
 10. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιοσδήποτε μπορεί να απευθύνεται στην Kinisis Web & Tourism μέσω των στοιχείων επικοινωνίας:
  Καλαματάς 8 & Μ. Ασίας
  21100, Ναύπλιο, Αργολίδα
  Τηλ. 2752099499
  Email: info@kinisisweb.gr


Πολιτική για τα «cookies»

 1. Κάνοντας ο χρήστης ή/και επισκέπτης (ο «xρήστης») χρήση της ιστοσελίδας kinisisweb.gr (η «ιστοσελίδα») της εταιρίας KINISIS Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «KINISIS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» (εφ εξής «Kinisis Web & Tourism»), ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί στην χρήση «cookies», σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Προς το σκοπό αυτό ο χρήστης θα έχει δει μία ένδειξη την πρώτη φορά που επισκέφτηκε την ιστοσελίδα, και, παρόλο που συνήθως δεν θα εμφανιστεί ξανά στις επόμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα, μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.
 2. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, που η Ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή / ταμπλέτα / φορητή συσκευή του χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του, ώστε κάθε φορά που αυτός συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες, π.χ. αναφορικά με τις προτιμήσεις του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που αυτός κάνει στην ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων κλπ.). Το «cookie» δίνει στη συσκευή του χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική του πληροφορία, όπως π.χ. όνομα ή ηλεκτρονική διεύθυνση. Διευκολύνει την πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα στην ιστοσελίδα, παρέχει ασφαλείς συνδέσεις και αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη σε κάθε επίσκεψη.
 3. Ενδέχεται στην ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθούν «cookies» για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, για να θυμάται η ιστοσελίδα τις ρυθμίσεις του, για λόγους ασφάλειας, για την παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων πρόσβασης σε εξατομικευμένο περιεχόμενο, έτσι ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει χρήσιμες για τον ίδιο υπηρεσίες, αλλά και η Kinisis Web & Tourism να παρέχει άλλες υπηρεσίες που κατά την κρίση της θα βελτιώσουν την εμπειρία της επίσκεψής του χρήστη στην ιστοσελίδα αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες της.
 4. Αναφορικά με την Ιστοσελίδα πρόκειται κυρίως για:
  1. «λειτουργικά cookies», ώστε να παρέχονται οι υπηρεσίες που ζητά ο χρήστης, όπως δυνατότητες σύνδεσης, δυνατότητες διαχείρισης, προτιμήσεις γλώσσας και προστασία απορρήτου, ουσιώδεις δηλαδή υπηρεσίες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας,
  2. «μη λειτουργικά cookies», ώστε να βελτιωθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, π.χ. να ζητείται από τον χρήστη να βαθμολογήσει ή να αξιολογήσει τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες, να παραγγείλει προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνδέεται σε τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να ρυθμίζει τις παραμέτρους σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, προσαρμοζόμενες οι διάφορες πληροφορίες στις προσωπικές του προτιμήσεις,
  3. «cookies για στατιστικούς σκοπούς», χωρίς όμως να υπάρχει προσωπική και άμεση ταυτοποίηση του χρήστη μέσω αυτών των «cookies», π.χ. σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, τον αριθμό των ιστοσελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ.,
  4. «διαφημιστικά cookies», με συλλογή πληροφοριών για λόγους διαφήμισης στο διαδίκτυο, οι οποίες εντάσσονται σε ορισμένες γενικές κατηγορίες ή τομείς ενδιαφερόντων του χρήστη, εξετάζοντας τις ιστοσελίδες που αυτός βλέπει και τις συνδέσεις που επιλέγει σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς και τα ηλεκτρονικά μηνύματα από την Kinisis Web & Tourism, που ανοίγει και τις συνδέσεις που επιλέγει από αυτά, επιλέγοντας διαφημίσεις μόνο βάσει δεδομένων που δεν επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση του χρήστη, ή
  5. «cookies τρίτων».
 5. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να μην επιτρέψει την τοποθέτηση «cookies» στη συσκευή του, ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, αλλά και τη δυνατότητά της Kinisis Web & Tourism να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, και να παρέχει πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη έχει ρυθμίσεις, που του επιτρέπουν να ορίζει από ποια «cookies» επιλέγει να εξαιρεθεί και ποια «cookies» μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή του (για να μάθει περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές, πρέπει να συνδεθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί). Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.allaboutcookies.org/cookies/
 6. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική για τα «cookies» θα εμφανίζεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα.
Kinisis Web & Tourism Logo